Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

Ozdravování stád skotu od bovinní virové diarey – slizniční choroby (BVD-MD)

UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA č. 43

Ozdravování stád skotu od bovinní virové diarey – slizniční choroby (BVD-MD)

Autorský kolektiv

MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.

MVDr. Věra Fichtelová, Ph.D.

Oponenti

MVDr. Jan Bažant

Ústřední veterinární správa

MVDr. Václav Osička

Společná zdravotní komise chovatelských svazů

Metodika byla vytvořena na základě výsledků řešení projektu Ministerstva

zemědělství NAZV QI101A094 a projektu LO1218 MŠMT v rámci programu NPU I.

ISBN 978-80-86895-42-0

2014

2

 1. Úvod

BVD (bovine viral diarrhoea, virový průjem skotu) je ekonomicky významným

onemocněním v chovech skotu. Virus BVD způsobuje dvě onemocnění komplexně

označované bovinní virová diarrhoea-slizniční choroba. Infekce vyvolané virem BVD jsou

příčinou značných ekonomických ztrát v chovech skotu na celém světě. Podílí se na

ekonomických ztrátách v produkci hovězího masa, nižší užitkovostí dojnic, nižší tržností

mléka, nižším počtem odchovávaných telat a zvýšenými náklady na léčbu jiných onemocnění,

které se u zvířat projeví v důsledku virem BVD vyvolané imunosuprese.

Onemocnění postihuje zejména sliznice trávicího i respiračního traktu s doprovodnými

příznaky průjmů a zánětů sliznic. Virus BVD je schopen prostupovat placentou infikovaných

březích plemenic. V závislosti na stadiu gravidity poškozuje vyvíjející se plod a vyvolává

poruchy reprodukce. V časné fázi gravidity je příčinou resorpce embryí, později vyvolává

malformace a v pozdní fázi gravidity způsobuje zmetání.

Virus BVD je zástupcem rodu Pestivirus z čeledi Flaviviridae. BVD viry patří ke

dvěma samostatným druhům BVDV-1 a BVDV-2.1 Na základě genetické analýzy se pak

BVDV-1 i BVDV-2 viry řadí k několika subgenotypům. Nejčastěji diagnostikovanými

subgenotypy v ČR jsou BVDV-1b a BVDV-1d.2

Na základě interakce mezi virem a infikovanými epiteliálními buňkami byly popsány

dva biotypy viru: cytopatogenní (cp BVDV) a necytopatogenní (ncp BVDV). Infekce

cytopatogenními viry vede k destrukci buňky, projevující se na buněčných kulturách jako

cytopatický efekt. Necytopatogenní viry se v buňce množí bez cytopatického efektu.

V chovech skotu cirkulují oba biotypy viru, 10 % izolátů představuje cytopatogenní a 90 %

izolátů necytopatogenní biotypy viru.

BVD–MD postihuje skot všech věkových kategorií. V chovech s aktivní infekcí

probíhá onemocnění u nejmladších věkových kategorií, kdy až 90 % telat je infikováno do

věku 3 až 4 měsíců. Infekce probíhají po celý rok, přičemž komplikovanější průběh

onemocnění probíhá zejména na podzim a na jaře. Onemocnění může probíhat i u jiných

přežvýkavců, např. u ovcí, velbloudů, jelenů, losů a bizonů. Virus BVD byl izolován také od

prasat.

Klinické onemocnění je doprovázeno virémií s vylučováním viru všemi sekrety a

exkrety. Nejvýznamnějším zdrojem infekce jsou perzistentně infikovaná zvířata, která

vylučují virus BVD po celý život. Virus BVD se šíří hlavně přímým stykem a na krátké

vzdálenosti (metry) aerosolem. Z důvodu vysoké citlivosti viru BVD ve vnějším prostředí je

nepřímá cesta šíření málo významná. Rizikové však mohou být hromadné veterinární

zákroky. Proto se musí používat jednorázové pomůcky a nástroje (jehly, rukavice,

inseminační pipety aj.), které výrazně snižují riziko přenosu. Dalším zdrojem šíření viru BVD

mohou být kontaminované vakcíny a jiné biologické preparáty, při jejichž výrobě jsou

používány substráty bovinního původu (např. séra pro kultivaci buněčných kultur).

Důsledky infekce virem BVD na jedince jsou ovlivněny jeho stářím a biotypem

infikujícího viru.

Posnatální infekce: Vstupní branou infekce a místem primárního pomnožení viru jsou

sliznice dutiny ústní, nosní, genitálního traktu nebo spojivky. Klinicky se infekce manifestuje

jako gastroenteritida a je provázená výraznou krátkodobou imunosupresí (leukopenie a

neutropenie).3 Vlastní onemocnění probíhá v chovech většinou subklinicky, nicméně

postižená zvířat snáze podléhají infekcím jiných patogenů. Vysoce virulentní viry s výrazným

lymfocytopatogenním účinkem vyvolávají těžká klinická onemocnění připomínající slizniční

chorobu. Postnatální infekce vyvolá standartní imunitní odpověď, provázenou tvorbou

specifických neutralizačních protilátek (imunokompetentní zvířata).

3

Fetální infekce: BVD virus přestupuje placentu a infikuje vyvíjející se plod. Infekce

necytopatogenním biotypem viru do 120. gravidity vede k toleranci množení viru, takto

postižení jedinci zůstávají celoživotně infikováni (imunotolerantní , perzistentně infikovaná

zvířata) a vylučují infekční virus do prostředí všemi svými exkrety a sekrety.4 Po superinfekci

cytopatogenním virem se u těchto zvířat rozvíjí typická slizniční choroba.

Infekce plodu cytopatogenním virem končí odúmrtím zárodku, abortem nebo narozením telat

s různými vývojovými defekty.

Klíčovým bodem kontroly a ozdravování od BVD-MD jsou perzistentně infikovaná zvířata

(PI zvířata, vironosiči viru BVD) a jejich vyřazení ze stáda. Jejich podíl ve stádě je 0,5 až 2%.

Přibližně od roku 2003 se v chovech v ČR začala uplatňovat systematická kontrola

BVD infekce. Účast v těchto kontrolních programech je dobrovolná a do současnosti probíhá

pouze na úrovni chovu. Celková nákazová situace infekce BVD v chovech skotu v ČR není

známá. Nicméně v roce 2013 byla autory publikována studie popisující nákazovou situaci

BVD v 86 chovech s vysokou koncentrací zvířat zjišťovanou od dubna 2011 do prosince

 1. Z celkového počtu bylo 59 chovů neinfikovaných a 27 infikovaných virem BVD.

Přičemž ve třiceti neinfikovaných chovech byla již v minulosti provedena systematická

eliminace viru.

BVD infekce patří k hlavním infekčním příčinám ztrát při odchovu telat. Foto K. Kovařčík

PI zvířata zpravidla často do 1 roku života na následky oportunních infekcí. Foto K. Kovařčík

4

 1. Cíl metodiky

Cílem metodiky je objasnit chovatelům skotu postup při ozdravení stád od BVD metodou,

která je ekonomicky nejvýhodnější. Metodika byla ověřena ve 26 stádech skotu s vysokou

koncentrací zvířat. Dále je v metodice kladen důraz na kritické body při ozdravování stád od

této nákazy.

III. Vlastní popis metodiky

V první řadě je nutno identifikovat nákazový status chovů.

 1. Identifikace chovů s aktivní infekcí

Chov s aktivní infekcí BVD-MD se identifikuje vyšetřením tří indikátorových skupin

zvířat:

– sérologické vyšetření telat ve stáří nad 6-8 měsíců – indikátorová skupina 6-10 zvířat

– sérologické vyšetření jalovic ve stáří 14-16 měsíců: – indikátorová skupina 6-10 zvířat

– sérologické vyšetření prvotelek – indikátorová skupina 6-10 zvířat

U stád do 300 ks zvířat doporučujeme odebrání 6 ks zvířat z každé skupiny, u stád nad

300 ks zvířat odběry 10ks z každé skupiny.

V případě pozitivního výsledku sérologických vytření je chov definován jako CHOV S

AKTIVNÍ INFEKCÍ BVD.

V případě negativního výsledku sérologických vytření je chov definován jako CHOV

BEZ AKTIVNÍ INFEKCE BVD.

Pokud se provede u chovů bez aktivní infekce opakované vyšetření indikátorových zvířat

za 5-7 měsíců opět s negativním výsledkem, a bazénový vzorek mléka je sérologicky

negativní, je chov definován jako CHOV BVD PROSTÝ.

Vyšetření bazénového vzorku mléka:

Doplňkově můžeme provést vyšetření bazénového vzorku mléka na virus a protilátky

proti viru BVD. Nicméně tato vyšetření nejsou spolehlivým nástrojem k definování

nákazového statusu stáda s dvěma výjimkami:

– pozitivní výsledek virologického vyšetření (RT-PCR) definuje stádo s aktivní infekcí

BVD (negativní výsledek neznamená stádo bez aktivní infekce!!)

– negativní výsledek sérologického vyšetření (ELISA) definuje stádo s velkou

pravděpodobností BVD prosté (pozitivní výsledek neznamená stádo s aktivní

infekcí!!)

Diagnostika aktivní infekce v chovu je prováděna na základě podezření při projevení

klinických příznaků svědčících pro infekci virem BVD – MD nebo cíleně pro zjištění statutu

5

chovu. Cílem je odhalení přítomnosti zdroje infekce ve stádě, kterým jsou perzistentně

infikovaná zvířata.

 1. Zásady ozdravení a eliminace PI zvířat:

Infekce BVD patří mezi nákazy s velmi složitou, avšak logickou patogenezí a

epidemiologií. Pochopení těchto složitostí vede k poměrně jednoduchým, časově a

ekonomicky ne příliš náročným ozdravovacím postupů ve srovnání s jinými nákazami (např.

IBR, leukóza apod.).

Řešení infekcí BVD je založeno na přijatých opatřeních ve 4 základních oblastech:

– biosekurita

– eliminace perzistentně infikovaných zvířat (PI)

– monitoring

– imunizace

2.1. Biosekurita

Jedná se o soubor opatření k zabránění šíření infekčních agens mezi stády. Základem

pro rozhodování o úrovni řešení nákazy (tlumení x ozdravení) musí být analýza

protinákazových opatření směřující k zabránění opětovného vniknutí infekce do stáda

(reinfekce). Při tomto rozhodování je třeba si uvědomit, že ozdravení stáda od nákazy je

řešení jen jedné části problému, druhou neméně náročnou stránkou je udržení statusu

ozdraveného stáda po eliminaci patogena ze stáda.

V rámci rozhodování o ozdravování je třeba se zaměřit u BVD na následující oblasti

v rámci biosekurity:

– uzavřený obrat stáda

– kontrolovaný nákup z prověřených zdrojů, vyšetřená zvířata – zabránění nákupu PI zvířat

a tzv. „Trojských krav“

– nákazová situace v daném regionu (demografické faktory, koncentrace zvířat, organizace

pastev atd.)

– biologické služby (inseminace, embryotransfer, veterinář atd.)

– nepřímé zdroje infekce (odvozeny od schopnosti viru přežívat v infekční formě mimo

hostitele).

Hlavním protinákazovým opatřením je zabránění kontaktu se zvířaty s neznámou

nákazovou situací, nákup zvířat vylučujících virus a březích sérologicky pozitivních zvířat

(„trojských krav“). Při nákupu březích zvířat musíme počítat s možností, že se zvíře mohlo

nakazit v rizikové fázi březosti (do 120 dne), které má za následek navození imunotolerance

plodu. U těchto tzv. trojských krav (sérologicky pozitivních, virologicky negativních březích

zvířat) je riziko narození PI zvířete – nutno po porodu vyšetřit!

Nepřímé cesty přenosu jsou zcela okrajovým problémem. Virus je totiž ve vnějším

prostředí velmi labilní a velmi citlivý na jakékoliv detergenty a kvarterní amoniové soli

(běžné dezinfekční prostředky).

2.2. Eliminace perzistentně infikovaných zvířat (PI zvíře, vironosič)

U eliminace PI zvířat z chovu je třeba si uvědomit některé body v patogenezi onemocnění:

6

PI zvíře se nakazí jako plod v 1/3 březosti a jako vironosič se již narodí. Po narození

vylučuje celoživotně velké množství viru, čímž udržuje vysoký infekční tlak ve stádě a je

hlavním zdrojem infekce pro ostatní zvířata. Tento infekční tlak je možné snížit nebo

zcela eliminovat pouze jediným opatřením, a to vyřazením (eliminací) PI zvířat ze stáda.

Počet PI zvířat ve stádě je 0,5-2,0 %.

– od těchto PI zvířat se mohou nakazit další zvířata (která se narodila zdravá) následkem

přímého, nebo velmi úzkém kontaktu. U těchto zvířat proběhne krátkodobá (přechodná)

infekce (transient infected animals – TI zvířata). Infekce u TI zvířat se v důsledku

imunosuprese projevují vyšší nemocností nakažených zvířat. Tato TI zvířata se po

krátkodobé viróze uzdraví (nejsou dále zdrojem viru BVD).

PI zvíře (příčina) x TI zvíře (následek)

Na základě pochopení těchto dvou bodů v patogenezi můžeme definovat zákonitosti,

které usnadňují proces vyhledávání a eliminace PI zvířat. Využití těchto zákonitostí v postupu

vyhledávání PI zvířat vede ke snížení počtu odběrů vzorků a následných laboratorních

vyšetření. Tento postup lze označit jako „administrativní“ metoda ozdravení.

Mezi tyto zákonitosti patří:

 1. PI kráva porodí vždy potomka, který je perzistentně infikován (100%).

Proč: – kráva, která se narodí PI je celý život infikovaná (virémie) a tudíž musí vždy

nakazit plod v rizikové 1/3 březosti

 1. Zdravá kráva může porodit PI potomka

Proč: – kráva, která se narodila zdravá, může porodit PI zvíře jako důsledek TI infekce

v 1/3 březosti (dojde k infekci plodu), po prodělané viróze se kráva uzdraví (stane se

virologicky negativní) avšak u plodu je navozena imunotolerance k viru BVD – narodí se PI

Pokud se na to samé podíváme z pohledu potomků, jsou možné dvě varianty:

 1. Virologicky negativní tele se narodí vždy jen krávě, která v žádném případě

nemůže být PI

Proč: – pokud se tele nenakazilo v rizikové 1/3 březosti, tak jeho matka nemohla mít

v rizikové fázi březosti virémii a tudíž nemůže být perzistentně infikovaná.

 1. Virologicky pozitivní tele se může narodit PI krávě (viz. bod 1) i zdravé krávě

(viz. bod 2)

Pravidla pro „administrativní“ postup vyhledávání jsou:

pokud není potomek PI jeho matka v žádném případě nemůže být PI (tzn., pokud

vyšetřím potomka a je virologicky negativní, jeho matku již nemusím odebírat ani

vyšetřovat – administrativně ji vyškrtnu ze seznamu zvířat)

pokud je potomek PI, odebere se jeho matku, která může a nemusí být PI (viz.

varianta B).

7

Postup vyhledávání PI zvířat:

– pro identifikaci PI zvířat se odeberou individuální vzorky krevních sér od zvířat 6-26

měsíců (všechny zvířata do porodu). Vyšetření se provede metodou RT-PCR směsně v 50

vzorcích krevních sér. V případě pozitivního výsledku směsného vzorku se provede

došetření individuálních vzorků dle schématu laboratoře

– dále se provede odběr ušních štěpů jaloviček do stáří 6 měsíců – provede se virologické

vyšetření Ag ELISA testem

– virologicky pozitivní zvířata budou s odstupem 14-21 dní od prvního odběru vždy opět

odebrány a zaslány na vyšetření k potvrzení výsledku. Cílem opakovaného vyšetření je

rozlišit TI od PI zvířat a potvrdit, že bez jakýchkoliv pochyb vyřazujeme perzistentně

infikované zvíře. Zároveň budou dohledány jejich matky a taktéž zaslány na vyšetření.

– opakované vyšetření slouží také ke kontrole identity virologicky pozitivního zvířete

z prvního odběru (vyloučení administrativní chyby!)

– virologicky pozitivní zvířata potvrzena jako perzistentně infikovaná musí být

bezpodmínečně vyřazena z chovu (jatky)!

následně se využije skutečnost, že pokud jalovička nebo býček nebyl diagnostikován

jako perzistentně infikovaný, jeho matka v žádném případě nemůže být perzistentně

infikována, tudíž ji nemusíme vyšetřovat. Proto se administrativně vyškrtají z dalších

odběrů všechny krávy, jejichž potomci nebyli identifikováni jako vironosiči. Tento

postup od mladých zvířat ke starším tak minimalizuje počty vyšetření u krav!

– v další fázi zůstanou krávy, které nebyly vyšetřeny pře své potomky. Tyto krávy můžeme

došetřit následujícím způsobem:

o odběr do hemosek a došetření stejným postupem jako 6-26 m. jalovice

o odběr bazénového vzorku mléka (do 200 ks krav ve vzorku)

o v rámci kontroly užitkovosti

o v rámci každoročních zdravotních zkoušek

– po vyhledání a odstranění všech PI zvířat ze stáda se provádí odběry vzorků ušních štěpů,

novorozených telat po dobu 10-12 měsíců

– v této fázi je nutné zabránit kontaktu mezi nově narozenými zvířaty (nevyšetřenými) se

zvířaty v rizikové fázi březosti. Toto je klíčový bod pro přerušení cirkulace viru v chovu.

Základní předpoklady úspěšné eliminace:

– bezchybná administrativa (jde o vyřazení několika zvířat)

– dodržování základních principů ozdravování

– komunikace s laboratoří – výběr vhodných vyšetřovacích metod

8

2.3. Monitoring

2.3.1. Monitoring bezprostředně po eliminaci PI zvířat:

– namátkově sérologické vyšetření telat ve věku šesti až osmi měsíců (po vymizení

kolostrálních protilátek). Vyšetření se opakuje 1x za 2 měsíce po dobu půl roku

– za půl roku se ke skupině přidá skupina 14-16 m. jalovic

– za rok se přidá skupina prvotelek.

Pokud nejsou protilátky proti původci BVD prokázány, je možné chov považovat za chov

bez aktivní infekce BVD (bez PI zvířat), pak nastává období postupného vymizení protilátek

proti viru BVD i u starších zvířat

2.3.2. Monitoring v chovech ozdravených od BVD-MD

Po eliminaci PI zvířat se monitoring stává velmi významnou součástí biosecurity.

Cílem monitoringu je odhalit reinfekci stáda v co nejkratším časovém intervalu, kdy je možné

zabránit infekci velké části stáda, zejména zvířat v rizikové fázi březosti. Reinfekce BVD,

která má nepříznivý dopad na stádo je vždy reinfekce březích zvířat, která má za následek

narození PI zvířete. Proto první příznaky epidemiologicky závažné reinfekce je sérologická

pozitivita mladých zvířat. Pokud je tato reinfekce zjištěna včas, je možné odstranit PI zvíře

dřív, než se v průběhu odchovu dostane do skupiny zvířat v rizikové fázi březosti, což má

velmi závažný dopad na stádo.

Reinfekce stáda začíná velmi nenápadně, kdy se několik zvířat stane krátkodobě

infikována (TI zvíře) jako důsledek kontaktu s PI zvířetem z jiného stáda. Tato TI zvířata jsou

velmi omezeným zdrojem infekce pro další zvířata – infekce se prostřednictvím TI zvířat

v podstatě nešíří. Pokud mezi TI zvířaty není kráva v rizikové fázi březosti, nemá to pro stádo

žádný významný dopad. Pokud však dojde k nakažení zvířete v rizikové fázi březosti, narodí

se ve stádě velmi omezený počet PI zvířat, často jen jeden (první fáze reinfekce). Pokud tato

PI zvířata z první fáze reinfekce projdou bez povšimnutí z důvodu absence monitoringu

odchovem až do skupiny zvířat v rizikové fázi březosti (trvá to nejméně 1 rok), dojde

k infekci velkého množství plodů a dojde k druhé fázi reinfekce, která má za následek

narození velkého počtu PI zvířat (běžně i desítek kusů) se značným vlivem na ekonomiku

chovu. Tato charakteristika reinfekce chovu je u BVD velmi ojedinělá – mladá zvířata nakazí

zvířata starší. U většiny nákaz je průběh infekce opačný (starší zvířata infikují mladší).

Pokud se však dostane do stáda přímo vironosič, zpravidla nastává íhned druhá fáze

reinfekce chovu. To je však nejzávažnější porušení protinákazových opatření.

Postup:

– sérologické vyšetření telat ve stáří 6-8 měsíců – indikátorová skupina 6-10 zvířat 2 x ročně

– sérologické vyšetření telat ve stáří 14-16 měsíců – indikátorová skupina 6-10 zvířat 1-2 x

ročně

– sérologické vyšetření prvotelek – indikátorová skupina 6-10 zvířat 1-2 x ročně

– sérologické vyšetření zmetalek na přítomnost protilátek proti viru BVD-MD

– doplňkově vyšetření bazénového vzorku mléka na přítomnost protilátek (a viru) 1x ročně

9

2.4. Imunizace

Infekce BVD patří mezi nákazy s velmi složitou, avšak logickou patogenezí a

epidemiologií. Pochopení těchto složitostí vedlo k poměrně jednoduchým a velmi úspěšným

ozdravovacím programům ve skandidávských zemích. Tento tzv. skandidávský model

(eliminace vironosičů bez vakcinace) se stal základem ozdravovacích programů ve všech

zemích, ve kterých je dále přizpůsobován dle konkrétních podmínek chovu. Klíčovým bodem

těchto programů je vždy identifikace a odstranění perzistentně infikovaných zvířat

(vironosičů) z chovu.

Ozdravovací programy jsou založeny na odstranění těchto vironosičů z chovu a

zabránění infekce nových plodů (z kterých se rodí další vironosiči). Ozdravovací programy

probíhají většinou bez vakcinace, pouze v indikovaných případech je používána imunizace,

avšak jen jako doplňkové opatření. Vakcinace není nikde schválena z ekonomických

důvodů jako povinný úkon ozdravovacích programů na úrovní celých států (Rakousko,

Švýcarsko, Skotsko), ale jako úkon dobrovolný. Smyslem vakcinace je ve zcela specifických

případech posílit imunitu matky s cílem zabránit infekci plodu (intrauterinní infekci).

Hlavním důvodem pro použití vakcín je nemožnost zabránit kontaktu novorozených,

nevyšetřených telat se zvířaty v rizikové fázi březosti např. z technologických důvodů.

Bohužel žádná vakcína není 100% účinná, tudíž musí být chápána jen jako doplňkové

opatření k identifikaci a eliminaci vironosičů, příp. jako nástroj k posílení biosekurity. Pokud

se bavíme o vakcinaci k zabránění intrauterinních infekcí, máme na mysli vždy vakcíny

monovalentní (jen proti BVD), které jsou pro tento účel schváleny. Bohužel tyto vakcíny jsou

poměrně drahé a jejich efektivita nebyla zatím žádnou studií objektivně vyhodnocena

v terénních podmínkách.

Polyvalentní vakcíny (proti více patogenům) jsou pro tento účel naprosto neúčinné a

spíše komplikující, tudíž nevhodné. Smysl mají zejména ve výkrmnách a stádech s otevřeným

obratem stáda, bez ambice na dlouhodobé řešení infekce BVD.

2.4.1. Autoimunizace

Jde o kontrolovaný, přirozený proces imunizace prostřednictvím PI zvířete. Jde o

jeden z nejúčinnějších způsobů dlouhodobé imunizace zvířat (často celoživotní!), kde je však

hlavním kritickým bodem oddělení imunizované skupiny zvířat od březích zvířat. Ve většině

chovů je to rizikový způsob imunizace a není doporučován. To proč zmiňujeme tento způsob

imunizace je ten, že si málokdo uvědomí, že v první fázi ozdravování chovů – eliminaci PI

zvířat je naprostá většina chovaných zvířat v důsledku vysokého infekčního tlaku infikováná,

a tudíž perfektně a dlouhodobě imunizována! (Guidelines for the investigation and controlof

BVD, https://www.bvdvaustralia.com.au/).

2.4.2. Modifikované živé vakcíny

Živé vakcíny obsahují živý (oslabený) virus. Dvě aplikace během období několika

týdnů jsou dostatečné pro relativně dlouhodobou ochranu. Účinnost této vakcinace je

v experimentálních podmínkách 58-92%. Tato vakcína má však velké nevýhody v tom, že

živý vakcinační virus je schopen infikovat plod a navodit PI infekci. Z tohoto důvodu se při

ozdravování nepoužívá (na jedné straně virus ze stáda eliminujeme, vakcínou ho do stáda

vracíme).

10

2.4.3. Inaktivované vakcíny

Vakcíny s inaktivovaným virem jsou pro tyto účely nejbezpečnější. Problém je, že

jejich imunizační účinnost je nižší (25-100% v experimentálních podmínkách), a imunita

krátkodobější. To vyžaduje pravidelné každoroční revakcinace.

Velmi dobře je tato problematika popsána: http://www.bvd-info.ch/veterinarians/prophylaxis/

Obecná doporučení – vakcinace:

– řešení problému infekcí BVD bez eliminace PI zvířat je z dlouhodobého hlediska

neefektivní

– vakcinace může být využito jen jako doplňkové opatření při eliminaci PI a při

biosekurity, nesmí znemožňovat monitoring

– polyvalentní vakcíny nejsou indikovány pro fetální protekci – neovlivňují příčinu ale

důsledky infekcí BVD

 1. Vzorkování, manipulace se vzorkem a jeho příprava, diagnostika

3.1. Odběr vzorků

Při odběrů vzorků je nutno vzít v úvahu, některá omezení vyplývající z patogeneze

onemocnění a možností diagnostických metod. Tato omezení jsou spojená se stářím zvířat.

Zvířata s kolostrálními protilátkami (do 5-6 m. stáří):

Vironosič se narodí ve většině případů matce, která v důsledku infekce vytvoří velmi

vysoký titr protilátek, které v kolostru předá teleti. V důsledku toho dochází u PI telete

v prvních měsících života k omezení množství viru v krvi – dochází k falešně negativním

výsledkům při vyšetřování z krve (s vyjímkou RT-PCR).

Z tohoto důvodů je nutno vyšetřovat zvířata s kolostrálními protilátkami z tzv. kožních

štěpů. Odběr se provádí jednorázovými pomůckami, kdy se vyštípne cca 0,5 cm ušního

boltce. V případě použití různých druhů vrubovacích kleští je nutno omezit kontaminaci

vzorků důkladným očištěním kleští. Nedoporučuje se používání dezinfekčních prostředků

z důvodu velké citlivosti viru k běžným dezinfekčním prostředkům. Doporučujeme

opláchnout v čisté vodě a důkladně utřít kleště. Desinfekci odběrového místa provést po

odběru vzorku.

Jsou publikovány různé údaje o možnosti využití metod pro průkaz viru z krve již od 3.

měsíce věku, které uváděli v minulosti i výrobci diagnostik. Na základě našich zkušenosti

nedoporučujeme použití těchto metod před 5 – 6 měsícem stáří. V naších podminkách je

poměrně dost chovů, kde jsou kolostrální protilátky ve vysokých titrech zjišťovány i

v pozdějším věku než jsou 3 měsíce. Z tohoto důvodu považujeme za bezpečnou hranici

vyšetřování z krve od 5-6 měsíce. Na základě zkušeností i z jiných zemí výrobci diagnostik

již neuvádějí použitelnost metod podle věku (od 3. měsíce), ale podle přítomnosti

kolostrálních protilátek v konkrétním chovu (což je zpravidla do 6. m.),

Zvířata nad 6 měsíců stáří:

U těchto zvířat není při diagnostice z krve žádné omezení. Z hlediska pracnosti a

manipulace se vzorky je preferováno krevní sérum.

11

3.2. Diagnostické metody

3.2.1. Kožní biopsie – ušní štěpy

Používá se metoda založená na detekci sekrečního antigenu BVD označeného jako Erns

antigen, případně jiné schválené metody. Vzorky je možné transportovat do laboratoře čerstvé

i v mraženém stavu. Nepřípustné jsou vzorky macerované, s počáteční hnilobou – což jsou

procesy, které ničí virus ve vzorcích!

3.2.2. Krevní séra

Při ozdravování se krevní séra vyšetřují směsně v počtu až 50 ks pomocí RT-PCR

(polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí). V případě pozitivního výsledků je

nutno pozitivní vzorek došetřit – identifikovat individuální pozitivní vzorek. Postupy mohou

být dva – použít pouze metody virologické nebo s využitím sérologického testu.

Použití virologických testů:

– provede se vyšetření směsných vzorků po 10ks a opět vyšetří RT-PCR (tzn. 5 směsných

vzorků po 10ks).

– pozitivní směs 10 vzorků se vyšetří individuálně virologickým ELISA testem

Použití sérologie:

– pozitivní směs 50 vzorků se vyšetří sérologicky

– negativní vzorky a vzorky s nízkým titrem protilátek se došetří virologickým ELISA

testem

– tento postup je výrazně levnější, většinou se dražším virologickým vyšetřením došetřuje

do 5 vzorků z pozitivní směsi sér

Použití sérologie však vyžaduje značnou zkušenost s diagnostikou a má některá omezení.

Nesmí se používat „blokovací“ ELISA testy, ale pouze semikvantitativní nepřímé ELISA

testy. Tyto testy jsou nejlevnější a jsou schopny rozlišit vzorky podle titru protilátek. Využívá

se toho, že vironosič je sérologicky negativní, nebo má ve vyjímečných případech velmi

nízkou hladinu protilátek. Sérologii rozlišíme zvířata s vysokým titrem protilátek a zvířata

s nízkým titrem protilátek, příp. negativní, které se došetří virologickým ELISA testem.

Tento způsob je asi o 2 000 Kč na směsný vzorek levnější, než využití pouze

virologických testů.

Tato metoda je však kontraindikováná ve vakcinovaných chovech!!

III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“

Současné metody ozdravování jsou založeny na plošných vyšetření celých stád. Navrhli jsme

a ověřili v terénních podmínkách metodiku, která využívá některé zákonitosti v patogenezi a

epidemiologii onemocnění, které usnadňují proces vyhledávání a eliminace PI zvířat. Využití

těchto zákonitostí v postupu vyhledávání PI zvířat vede ke snížení počtu odběrů vzorků a

následných laboratorních vyšetření tzn. je pro chovatele ekonomicky přijatelnější.

Novost spočívá ve vyšetřování od nejmladších zvířat a administrativním vyloučení matek

zdravých potomků z dalšího vyšetřování. Tzn. jedním odběrem a vyšetřením získáme

výsledky od potomka a zároveň jeho matky. Metodika byla ověřována od roku 2010 ve 26

chovech s vysokou koncentrací zvířat.

12

 1. IV. Popis uplatnění certifikované metodiky

Metoda je určena pro ozdravování v chovech skotu. Metodika je především určena pro

chovatele skotu a pro chovatelské svazy. Uvedená metodika však může být nabídnuta i dalším

laboratořím, které se podílejí na detekci veterinárních patogenů. Primárními uživateli

výsledků budou konkrétní chovatelé skotu, chovatelské svazy a ČMSCH prostřednictvím

laboratoří provádějící kontrolu užitkovosti.

 1. Ekonomické aspekty

Náklady na zavedení metodiky do laboratoře

Náklady na zavedení metodiky do laboratoře je možné rozdělit do dvou kategorií. V první

kategorii jsou náklady nezbytné na pořízení spotřebního materiálu, souprav na ELISA

vyšetření a chemikálií na provedení RT-PCR. Další náklady jsou spojené s nákupem

drobného hmotného majetku, který je nutný pro provádění metody. Náklady na velké přístroje

nejsou započítány, neboť jsou v současné době standardním vybavením laboratoře.

Ekonomický přínos pro chovatele

BVD infekce patří mezi nejvýznamnější ekonomické nákazy v chovech skotu.

Předpokládáme, že metodika může významně utlumit výskyt infekce BVD a také významně

přispět k celkovému snížení prevalence BVD v chovech skotu v České republice. Při výskytu

BVD v chovu je pro chovatele jedním z největších problémů finanční ztráta, kterou způsobuje

zejména ztráty při odchovu telat, reprodukční problémy, oportunní infekce atd.

Odhady ekonomických ztrát způsobených infekcemi BVDV kolísají v závislosti na úrovni

imunity v dané populaci a na biologických vlastnostech BVDV kmenů, zejména stupni

patogenity a antigenní variantě. V Dánsku, při předpokládaném ročním výskytu nových

akutních BVDV infekcí 34 %, jsou celkové ztráty odhadovány do výše 20 miliónů dolarů na

jeden milión porodů, pokud se prokazatelně na ztrátách podílí BVDV kmeny s nízkou

virulencí. Při stejné četnosti výskytu infekcí, ale způsobených vysoce patogenními kmeny

BVDV, jsou ztráty odhadovány na 57 miliónů dolarů na jeden milión porodů. Bez ohledu na

metodiku stanovení těchto kvalifikovaných odhadů jsou infekce skotu virem BVDV

považovány za příčinu nezanedbatelných ekonomických ztrát.

13

 1. Seznam použité literatury
 2. Ridpath, J. F., Bolin, S. R., Dubovi E. J. Segregation of bovine viral diarrhea virus into

genotypes. Virology 1994;205:66-74.

 1. Robešová B., Kovařčík K., Vilček S. Genotyping of bovine viral diarrhoea virus

isolates from Czech Republic. Veterinární medicína 2009; 9: 393-398.

 1. Baker, J. C. The clinical manifestations of bovine viral diarrhea infection. Vet Clin

North Am Food Anim Pract 1995;11:425–445.

 1. Moenning, V., Liess., B. Pathogenesis of intrauterine infections with bovine viral

diarrhea virus. Vet Clin North Am Food Anim Pract 1995;11:477-487.

 1. Moennig, V., Houe, H., Lindberg, A. BVD control in Europe: current status and

perspectives. Anim Health Res Rev 2005;6:63-74.

VII. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE

 1. Kosinova E., Psikal I., Robesova B. and Kovarcik K. Real-time PCR for quantitation of

bovine viral diarrhea virus RNA using SYBR Green I fluorimetry. Vet. Med. Czech 52

(6), 2007, 253-261.

 1. Robesova, B., Kovarcik, K., Vilcek, S.. Genotyping of bovine viral diarrhoea virus

isolates Vet. Med. 54: 2009, 393-398.

 1. Kovařčík K., Fichtelová V. 2009. Tlumení virové infekce BVD u skotu. Veterinářství;

59: 432-435.

 1. Kovařčík K., Fichtelová V. 2009. Virový průjem skotu – slizniční choroba, BVD-MD.

Veterinářství; 59:312-317.

 1. Kovařčík 2010. Nové přístupy ke zdolávání virových infekcí respiračního traktu. Náš

chov 3/2010, 66-68.

 1. Fichtelová V., Kovařčík K 2010. Praktické zkušenosti s tlumením infekce virem BVDMD

ve vybraných chovech skotu. Veterinářství, 60, č. 11, 624-626.

 1. Fichtelová V, Kovařčík K 2010. Využití vyšetření směsného bazénového vzorku mléka

při tlumení BVDV infekce. Veterinářství, 60, č.11, s.627-630.

 1. Fichtelová V. Kovarcik K. Use of reverse transcription polymerase chain reaction to

detect persistently infected lactating cows during elimination of bovine viral diarrhoea

virus from herds.-In Proceedings of 6th European Congress of Bovine Health

Management, 7.-9. September 2011, Liege, Belgium, 92.

 1. Fichtelová V, Kovařčík K 2011. Slizniční choroba skotu. Veterinářství 2011; 61: 732-

734.

 1. Fichtelová V., Kovařčík K. 2012 „Trojská kráva“ a reinfekce chovu virem BVD.

Veterinářství, 2012, 62, 556-557.

 1. Fichtelova V. Kovarcik K. Diagnostic tests to classify BVDV ( Bovine Viral

Diarrhoea Virus) status in large cattle herds. In: Proceedings of XXVII. world

buiatrics congress“, 3-8 June 2012, Lisbon, Portugal, 227-228.

 1. Huvarová I., Fichtelová V, Kovařčík K. BVDV subtypes recently circulating in cattle

heards in the Czech Republic. In: Proceedings of international congress of veterinary

virology „One world, one health, one virology“, 4-7 september 2012, Madrid, Spain,

172-173.

14

 1. Fichtelová V, Kovařčík K. Serum samples in detection of animals persistently infected

with BVDV. In: Proceedings of international congress of veterinary virology „One

world, one health, one virology“, 4-7 september 2012, Madrid, Spain, 232-233.

 1. Kovařčík K. 2013 Diagnostika virových patogenů se vztahem k respiračnímu ústrojí.

Veterinářství 2013; 63: 144-147.

 1. Fichtelová V., Kovařčík K. 2013. BVD-MD bovinní virová diarea-slizniční choroba.

Biosekurita a prevence infekčních chorob skotu. Náš chov 8/2013., příloha str. 12-13.

 1. Fichtelová V., Kovařčík K. 2013. Nákazová situace BVD infekce v chovech skotu.

Veterinářství 8/2013, 593-597.

Dedikace:

Uvedená metodika vznikla v rámci řešení projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum

„METLUM“ (QI101A094) a projektu LO1218 MŠMT v rámci programu NPU I.

Oponentní posudky:

 1. posudek ze státní správy: MVDr. Jan Bažant, SVS Praha
 2. posudek odborníka z oboru: MVDr. Václav Osička, Společná zdravotní komise

chovatelských svazů

Podíl autorů na tvorbě metodiky:

MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. (60 %), MVDr. Věra Fichtelová, Ph.D. (40%)

Metodika vznikla ve spolupráci se Svazem chovatelů českého strakatého skotu zastoupený

předsedou Doc. Dr. Ing. Josefem Kučerou.Certifikovana metodika Ozdravovani BVD Kovarcik
Generálny partner ZVLHZ

msd