Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat

O nás

Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat – ZVLHZ je občianske združenie združujúce veterinárnych lekárov ktorý sa odborne venujú hospodárskym zvieratám území Slovenskej republiky.

Hlavné ciele ZVLHZ

  1. Podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárskych lekárov v oblasti praxe hospodárskych zvierat, zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a výskum v tejto oblasti v spolupráci s KVL, ŠVS SR, UVL a pod.
  2. Pomoc veterinárnym lekárom, vzájomná komunikácia, odovzdávanie si skúseností v odbornej oblasti, zviditeľnenie a snaha o spoločenské ocenenie.
  3. Spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami veterinárnych lekárov na Slovensku.
  4. Nadväzovať kontakty a spolupracovať so zahraničnými národnými i medzinárodnými asociáciami podobného zamerania.
  5. Zabezpečiť informovanosť členov, organizovať špecializované sympóziá a semináre.
  6. Odborné podujatia by mali plniť aj funkciu spoločenskú, pomoc pri právnych a ekonomických otázkach.

História

1992

Po odštátnení veterinárnej služby v roku 1992 a vzniku Komory veterinárnych lekárov SR, začala privátna veterinárna pospolitosť pociťovať nutnosť sa združovať a vzdelávať sa podľa špecializácie na jednotlivé druhy zvierat. Táto prirodzená potreba praxe si vyžiadala aj u nás potrebu špecializácie v praxi hospodárskych zvierat a založenie samostatnej asociácie pre hovädzí dobytok, malé prežúvavce, ošípané a kone.

2000

Prípravy vyvrcholili dňa 7. júna 2000 vo Zvolene, kedy sa zišla skupina nadšencov a uskutočnila sa ustanovujúca schôdza združenia, ktorá schválila návrh stanov, ciele a zameranie združenia, platné do uskutočnenia ustanovujúceho snemu a zvolila dočasné prezídium v zložení: Prezident Dr. Dezider Góra viceprezident Dr. Karol Digo, Dr. Ladislav Stodola, členovia prezídia Dr. Ivan Rosival a Dr. Karol Ludvigh. Dočasné prezídium bolo poverené pripraviť ustanovujúci I. Kongres ZVLHZ. Za najvhodnejšiu právnu formu bolo zvolené Občianske združenie. Takto bolo aj dňa 25. augusta 2000 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Termín konania ustanovujúceho snemu s odborným programom bol stanovený na 25.11.2000 v Dudinciach. Zúčastnilo sa ho 40 veterinárskych lekárov, ktorí schválili názov združenia, stanovy združenia, logo a zvolili riadne vedenie a orgány združenia.

Do orgánov ZVLHZ na I. ustanovujúcom kongrese boli do vedenia asociácie zvolení:

  • Prezident MVDr Ladislav Stodola
  • 1. viceprezident MVDr. Ivan Rosival
  • 2. viceprezident MVDr Dezider Góra
  • Členovia MVDr Karol Digo a MVDr Ján Kšenzakovič.

Sídlom  združenia sa stali dočasne Košice, Palárikova 16. Hlavným sponzorom ZVLHZ sa na tri roky stala firma Intervet. Zástupca tejto firmy MVDr. Ivan Rosival sa výdatne zaslúžil o založenie a rozvoj združenia.

2001

Ďalšie riadne plenárne zasadnutie sa uskutočnilo 17.11.2001 vo Zvolene, kde už bol prednesený aj plán akcií ZVLHZ na ďalší rok a bol položený základ pravidelnosti konania jednotlivých vzdelávacích a spoločenských akcií. Bolo rozhodnuté, že ako prvá akcia v roku vo februárovom termíne sa budú v oblasti Gemera a Liptova uskutočňovať semináre zamerané na chov a choroby oviec a kôz a že ako hlavná akcia združenia bude kongres ZVLHZ, ktorý sa bude konať na strednom Slovensku v Banskej Bystrici. Pravidelne Kongresy ZVLHZ ktoré sa začali konať v Banskej Bystrici sa konali až do roku 2009, kedy sa táto akcia zrušila a presunula na Novú Veterináriu do Nitry. V rámci tohto kongresu sa uskutočňovali aj výročné plenárne zasadnutia.

2002

V roku 2002 bola na plenárnom zasadnutí prijatá aj  zmena stanov v čl. 2, a sídlom ZVLHZ sa stáva Nitra, Kmeťkova 25, ktoré je platné doteraz. Ostatné edukačné akcie sa usporiadali  podľa aktuálnej nákazovej situácie v chovoch hospodárskych zvierat a požiadaviek členov. V tomto období sa zúčastňovalo na vzdelávacích akciách ZVLHZ viac členov komory ako na akciách spoločenských zvierat.

Nakoľko vtedy ešte nebola založená samostatná hipiatrická asociácia, vedenie ZVLHZ  navrhlo, aby zo sekcie koní, ktorá bola pri ZVLHZ vznikla samostatná hipitrická asociácia. ZVLHZ preto zorganizovalo v roku 2002 v hoteli Kamila na Čiernej Vode odborné semináre s témami rentgenológia, choroby kopyta a ochorenie očí koní, a na plenárnom zasadnutí tak zo Združenia veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat vznikla samostatná hipitrická asociácia, ktorej prezidentom sa stal MVDr. Stanislav Polakovič. Sme nesmierne radi, že naše združenie prispelo k vzniku hipiatrickej asociácie, ktoré po krátkej prestávke funguje samostatne dodnes.

2003

V roku 2003 bol do funkcie  viceprezidenta zvolený zástupca Univerzity veterinárskeho lekárstva Prof. Dr. Pavol Mudroň, PhD, DipECBHM, ktorý sa stal aj členom združenia. Za jeho výdatnej pomoci sa začali organizovať každoročné stážové pobyty na Univerzite v Hannoveri, ktoré mali veľkú odozvu medzi členmi združenia. V tomto období boli do plánu akcií združenia zaradené ďalšia pravidelné akcie ako Športovo – odborné – spoločenské stretnutie so zástupcami jednotlivých farmaceutických a distribučných firiem a ďalej cyklus o sonografii vo veľkej praxi, ktorý sa opakoval ešte ďalšie tri roky.

2004

ZVLHZ bolo v roku 2004 jedným z iniciátorov obnovenia a preloženia miesta Novej Veterinárie z Košíc do Domu kultúry v Banskej Bystrici a neskôr do Nitry. Od tej doby sa združenie začalo zúčastňovať na tejto akcii a pripravovalo odborný program v samostatnej odbornej sekcii hospodárskych zvierat.

2006

Nakoľko Dr. Stodola bol v roku 2006 zvolený do funkcie prezidenta KVL SR došlo vo vedení združenia po 6 rokoch ktoré viedol k zmene a  vo vedení združenia celú agendu prevzal Dr. Góra.

Kalendárium akcií vzdelávacích akcií sa v tom období stáva pravidelným a združenie od roku 2006 okrem Novej Veterinárie začalo spolupracovať a zabezpečovať sekciu hospodárskych zvierat aj na Kongrese KVL SR v Banskej Bystrici a neskôr v Jasnej.

2008

Po konsolidácií vedenia ZVLHZ sa konalo dňa 20.9.2008 v Banskej Bystrici mimoriadne plenárne zasadnutie a do vedenia boli zvolení: Prezident MVDr Dezider Góra 1 viceprezident        Prof. MVDr Pavol Mudroň, PhD 2.viceprezident  MVDr Ladislav Stodola a za členov prezídia boli zvolení MVDr Ivan Rosival, MVDr Karol Digo za predsedu revíznej komisie bol zvolený  MVDr Peter Lehocký a členmi  MVDr Jozef Adamec MVDr Andrej Lucinkiewicz V tomto zložení s malými obmenami funguje ZVLHZ až do dnešného dňa.

2009

V júli 2008 združenie zasiahla smutná správa o náhlom úmrtí člena ZVLHZ  MVDr. Dušana Podmanického, CSc, ktorý vykonal veľké množstvo práce v terénnej praxi pri diagnostike a likvidácii viacerých nebezpečných nákaz hospodárskych zvierat. Združenie navrhlo, aby sa na jeho počesť konala každoročne spomienková akcia. Tak ako bolo navrhnuté, okrem pravidelných akcií ZVLHZ sa uskutočnil dňa 2.4.2009 v Komárne 1. ročník – Deň MVDr. Dušana Podmanického CSc. a tradícia akcie pokračuje až dodnes. Dr. Podmanickému bolo neskôr udelené aj čestné členstvo KVL SR.

Z dôvodu ukončenia činnosti pre generálneho sponzora ZVLHZ – Intervet Schering Plough, Dr. Ivan Rosival požiadal o uvoľnenie z funkcie člena prezídia. Nahradil ho Dr. Vladimír Flak, ktorý bol kooptovaný na jeho miesto v prezídiu do najbližších volieb.

2010

Od roku 2010 ZVLHZ zrušilo svoju akciu, Kongres ZVLHZ a ďalej sme pokračovali v organizovaní odborného programu a plenárneho zasadnutia ako súčasť Novej Veterinárie v Nitre

2011

V roku 2011 nastala zmena vlastníckych pomerov generálneho partnera i jeho názvu na MSD Animal Health. Prezídium dohodlo pokračovanie spolupráce s touto firmou  dodnes.

2012

ZVLHZ pri príležitosti Svetového roku veterinárnej  medicíny, dalo vyhotoviť pamätnú tabuľu zvolenskému rodákovi Akademikovi Jánovi Hovorkovi, ktorú sme dňa 16.6.2011 aj odhalili.  Táto je umiestnená v budove bývalého reálneho gymnázia, kde Akademik Hovorka maturoval v r.1932 a ktorá v súčasnosti slúži ako knižnica Slovenskej technickej univerzity vo Zvolene. Ďalšiu pamätnú tabuľu sme dali vyhotoviť v roku 2012 Dr. Dušanovi Podmanickému, CSc. Táto je osadená v budove RVPS Komárno, kde bola odhalená 18.4.2012 .

2014

ZVLHZ sa v roku 2014 stalo riadnym členom Svetovej bujatrickej asociácie / World Association of Buiatrics – WAB /

2015

Od roku 2015 ZVLHZ založilo odborné sekcie, ktoré sú zamerané na jednotlivé oblasti hospodárskych zvierat a podľa druhov a to sekcia hovädzieho dobytka, sekcia ošípaných,  sekcia oviec a kôz, sekcia voľno žijúcich zvierat, a sekcia včiel.

2016

Od roku 2016 sa ZVLHZ vracia k pôvodnej akcii Kongresu ZVLHZ, ktorý bude po dohode  organizovať ako asociačný kongres spolu so Slovenskou hipiatrickou asociáciou.Generálny partner ZVLHZ

msd